Fen Eğitiminde Bilim Ve Mühendislik Uygulamasi: Fırıldak Etkinliği

Özet
Son yıllarda, fen eğitiminde temel olarak dört alandan oluşan Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) eğitimi yeni bir yaklaşımdır. Mühendislik uygulamaları odaklı FeTeMM eğitimi bu disiplinlere ait bilgi ve becerilerinin ayrı ayrı öğrenilmesi yerine bütünleşik bir şekilde öğrenilmesinin daha etkili olacağını ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı, fırıldak etkinliği ile bilim ve mühendislik uygulamaları arasındaki temel farkları ortaya koymaktır. Fırıldak etkinliği öğrencilerin bilimsel bir soruyla başlayarak sorgulama yapabilecekleri, bilimsel sorgulama basamaklarında değişkenleri belirleyip kontrol edebilecekleri, sorgulamayı tekrar tekrar test edebilecekleri, verileri analiz edebilecekleri ve sunabilecekleri bilgi ve becerileri içeren bir bağlam oluşturmaktadır. Bilimsel sorgulama basamakları içeren fırıldak etkinliğine mühendislik uygulaması boyutu eklenerek, mühendislik tasarım sürecinin temel ilkeleri yansıtılmıştır. Bilim ve mühendislik uygulaması içeren fırıldak etkinliğinden beklenen çıktılar, ülkemizde 2013 yılında yeni güncellenen Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının vizyonu ve hedefleri ile büyük oranda örtüşmektedir. Bu etkinlik, birinci elden bilim ve mühendislik deneyimleri yaşayan öğrencilerin yeni programın vizyonunda tanımlanan fen okuryazarı bireyler olarak fen bilimlerine ilişkin bilgi, beceri, olumlu tutum, algı ve değerleri kazanmalarının yanı sıra fen bilimleri alanında kariyer bilinci geliştirmelerine de katkıda bulunacaktır. Anahtar kelimeler: FeTeMM eğitimi, bilim uygulamaları, mühendislik uygulamaları